[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1Ii9vjW9BwU&fs=1&rel=0]

Vipassana Meditation S. N. Goenka - 1 day

Video Rating: 4 / 5

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=8ICQOTqw49I&fs=1&rel=0]