http://www.theworldofhealing.com Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Saakshat Para Brahma Tasmai Shree Gurave Namaha The Guru is Lord Bra…